Veiledningsgruppen

 

VEILEDNINGSORDNING FOR ERSTATNINGSSØKERE I REGI AV RT-FONDET

I årenes løp er det en rekke personer av romani-/taterslekt som har søkt og fått innvilget erstatning under den tidligere statlige billighetserstatningsordningen (nå kalt Rettferdsvederlag fra Staten) og fra ulike kommunale erstatningsordninger for tidligere barnehjemsbarn. Men det er også mange som har fått avslag på sine søknader eller som har gitt opp å søke, bl.a. fordi kravene til dokumentasjon og det offentlige byråkratiet omkring erstatningsordningene oppleves som en uoverstigelig hindring. Det finnes i dag ingen samlet oversikt over de ulike ordningene som eksisterer, og det er ingen særskilt offentlig instans som driver med aktiv veiledning overfor de som ønsker å søke om erstatning.

Styret i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond har derfor vedtatt å opprette en egen veiledningsordning for erstatningssøkere. Ordningen er bemannet med jusstudenter, som vil kunne hjelpe til med bl.a. informasjon om eksisterende erstatningsordninger og framskaffe nødvendig dokumentasjon som underlag for søknaden, samt hjelpe til med formulering av selve søknaden og utfylling av nødvendige skjemaer. Veilederne vil selvsagt ha taushetsplikt om alle personlige forhold de får kjennskap til i sitt arbeid med disse sakene. Det er 4 veiledere som jobber med dette og de jobber en dag hver i uken. I tillegg har vi også en økonomistudent som kan hjelpe til med økonomiske spørsmål. Hun er der en dag i uken. En jurist ved et advokatkontor kvalitetssikrer arbeidet og er veileder.

Det kan oppleves som vanskelig å skulle “brette ut” livet sitt overfor en fremmed person, og særlig overfor personer som ikke selv har den samme erfaringsbakgrunnen som den som søker hjelp. Styret i Romanifolkets/taternes kulturfond har derfor bedt de fire romani-/ taterorganisasjonene som i dag er representert i styret, om å finne fram til et antall personer av romani-/taterslekt som kan fungere som “medhjelpere” for den som måtte føle behov for det, især i det første møtet med veiledningstjenesten, men også eventuelt som ledsager i møter med offentlige organer. Disse medhjelperne vil selvsagt også ha taushetsplikt. En liste over medhjelperne finnes tilgjengelig på veiledningstjenestens kontor.

Veiledningstjenesten har kontor i Oslo og kontor-/besøkstid 2 dager i uken – onsdager 15-17 og fredager 14-16. Veiledningen skjer fortrinnsvis ved personlig oppmøte på kontoret (møter må forhåndsavtales). I unntakstilfeller kan også veilederne komme på hjemmebsøk.
Telefonnumrene til tjenesten er 22 17 70 02 og 97 00 14 08.

En brosjyre med nærmere informasjon om ordningen er distribuert til romani-/taterorganisasjonene, og en ny versjon av brosjyren vil bli produsert og sendt ut tilfolkebibliotekene, kommunale servicetorg og alle landets NAV-kontorer og fastlegekontorer i løpet av vinteren 2012/-13.

Les mer her

 


 

 

Stortinget har ved St.meld nr. 44 (2003-2004) Innst. nr. 152 (2004-2005) vedtatt en utvidet og tilpasset rettferdsvederlagsordning blant annet for romanifolk/tatere.