Forslag til ny § 6 i vedtektene

På styremøtet 11/12-2012 (sak 105-12) ble det vedtatt å fremme følgende forslag til årsmøtet 2013 til endringer i vedtektenes § 6.

– Forslaget lyder slik:

 

§ 6. Suspensjon og eksklusjon.

Medlemmer som klart motarbeider formålsparagrafen til LOR, gir uttrykk for holdninger som er i strid med formålsparagrafen, eller på annen måte opptrer slik at det er til skade for LOR, kan suspenderes. Er vedkommende medlem i et lokallag, kan styret i lokallaget foreslå for styret i LOR å suspendere medlemmet. Forøvrig kan styret i LOR vurdere å suspendere medlemmet. Styret kan også vurdere å suspendere et medlem etter klage fra andre medlemmer, organisasjoner eller samarbeidsparter.  Om et lokallag foreslår å suspendere et medlem, skal lokallaget umiddelbart gi skriftlig beskjed om dette til styret i LOR, der det klart framgår hva som er årsaken til suspensjonen. En suspensjon skal tas opp på førstkommende styremøte i LOR.

Finner styret at det er grunnlag for suspensjon skal vedkommende få skriftlig beskjed og få mulighet til å legge fram sitt syn på saken skriftlig eller ved personlig frammøte. Om det er et lokallag som har foreslått å suspendere medlemmet, skal en representant fra lokallaget på samme måte ha mulighet til å legge fram lokallagets syn på saken.

Det er styret i LOR som alltid fatter endelig vedtak om suspensjon, eller ei. Saken avgjøres på første styremøte etter at vedkommende har fått anledning til å uttale seg. En suspensjon gjelder fram til førstkommende årsmøte i LOR. Suspensjoner skal alltid tas opp som eksklusjonssak på årsmøtet i LOR, som fatter endelig vedtak om eksklusjon eller ei med 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.

Et ekskludert medlem kan bli medlem av LOR igjen etter at det har gått minst to år etter eksklusjonen, men må da søke skriftlig om det.