Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 04.04.2009 i Kristiansand
(Ovenstående vedtekter ble endret på årsmøtet i LOR den 20. mars 2010) (PDF-utgave)

 

§ 1. Formål.

Landsorganisasjonen for romanifolket er en landsdekkende medlems- og interesseorganisasjon for mennesker av romanislekt og andre som ønsker å arbeide til det beste for romanifolket.
LOR skal også ha sin oppmerksomhet rettet mot og gi støtte til andre minoriteter som utsettes for, eller har vært utsatt for, overgrep.

LOR er en antirasistisk organisasjon som er religiøst og partipolitisk uavhengig. LOR bedriver sin virksomhet på demokrati og flertallsvilje. Respekt for enkeltmenneskets egenverdi er en grunnleggende bærebjelke for organisasjonens virke.

LORs oppgave er å spre informasjon om romanifolket og dets kultur til både medlemmer og storsamfunn, kjempe for romanifolkets interesser i forhold til myndigheter og fagpersonell samt, når det er mulig, bistå med praktisk hjelp til medlemmer enten som gruppe, eller som enkeltpersoner.

LOR garanterer medlemmenes anonymitet, slik at medlemskartoteket er konfidensielt. Styret i LOR kan delegere ansvar for hele eller deler av medlemskartoteket til andre i styret.

Alle arrangementer i regi av LOR skal være rusfrie.

 

§ 2. Medlemskap.

Alle som sier seg enig i formålsparagrafen til LOR kan bli medlemmer.

LOR har følgende kategorier medlemskap:

Enkeltmedlemskap. For personer over 18 år. 1 stemme på årsmøter og medlemsmøter.

Familiemedlemskap. To stemmer på årsmøter og medlemsmøter. Det skal angis ved kontingentinnbetaling hvilke to personlige stemmer dette gjelder. Et familiemedlemskap kan telle fra to til flere medlemmer i samme familie.

Støttemedlemskap. Støttemedlemmer har kun talerett på årsmøter og medlemsmøter. Et støttemedlem kan ikke inneha tillitsverv i LOR.

Årsmøtet fastsetter kontingent for de ulike medlemskategoriene.

Et medlem må ha betalt sin årskontingent senest 14 dager innen årsmøtet starter for å kunne ha stemmerett på årsmøtet. Et medlem som innen den fristen ikke har betalt sin kontingent har kun tale- og forslagsrett på årsmøtet.
Et medlem som ikke har betalt sin kontingent på ett år, vil ikke lenger motta LOR-speilet og mister  også forslagsretten på årsmøter og medlemsmøter.  Om et medlem heller ikke har betalt sin kontingent nestkommende år, strykes medlemmet automatisk fra medlemslista.

Et medlem kan også skriftlig melde seg ut av LOR. En skriftlig utmelding har øyeblikkelig virkning. En skriftlig utmelding krever en personlig underskrift.

Et medlem som har blitt strøket av medlemsregistret, eller som har meldt seg ut skriftlig, kan bli medlem igjen når det selv ønsker. Når det gjelder ekskluderte eller suspenderte medlemmer gjelder egne regler. Se egen paragraf om suspensjon og eksklusjon.

 

§ 3. Lokallag.

Det kan opprettes lokallag i LOR i henhold til følgende mønster-vedtekter:
Lokallaget skal ha samme formålsparagraf som den til enhver tid gjeldende formålsparagrafen i LOR og et styre på minst tre medlemmer og to varamedlemmer.

Styret skal velges av årsmøtet i lokallaget.

Det er kun medlemmer av et lokallag som har forslags- og stemmerett på årsmøtet i lokallaget.
Årsmøtet i lokallaget kan imidlertid vedta å gi innbudte gjester talerett.

Årsmøtet i lokallaget skal også minst velge leder og nestleder. Det valgte styret i et lokallag kan konstituere seg selv med kasserer, sekretær og andre nødvendige funksjoner om disse ikke er valgt spesielt av lokallagets årsmøte.  Lokallaget bestemmer selv om noen av styremedlemmene skal velges for mer enn ett år av gangen. Dette skal i så fall framgå av lokallagets vedtekter.

For å kunne velges til tillitsverv i LOR, må man ha vært medlem av organisasjonen i minst seks måneder. Dette gjelder både lokallag og hovedorganisasjon. Unntak kan gjøres ved oppstart av lokallag. Slike unntak skal meddeles styret i LOR.

Alle med tillitsverv i LOR skal underskrive på en erklæring om at de er kjent med vedtektene til LOR og at de forplikter seg til å følge disse. Denne erklæringen skal også inneholde en erklæring om at de ikke er tillitsvalgte i en annen romaniorganisasjon.

Årsmøtet i et lokallag skal holdes innen utgangen av februar hvert år. Et lokallag skal senest innen fire uker etter hvert årsmøte sende oversikt over det nye styret til styret i LOR, sammen med av årsmøtet vedtatt årsmelding, regnskap, virksomhetsplan og budsjett og referat fra årsmøtet. Ved ekstraordinære årsmøter i et lokallag, skal styret i LOR ha tilsendt referat fra dette møtet.

Styret i et lokallag kan opprette og oppløse egne utvalg og arbeidsgrupper etter behov.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter i et lokallag. Ved henvendelse, skal styret i LOR få tilgang til protokollene.

Et lokallag skal ha egne vedtekter. Disse skal godkjennes av styret i LOR. Det samme gjelder vedtektsendringer i et lokallag. Der ikke annet er angitt i et lokallags vedtekter gjelder vedtektene til LOR. Vedtektsendringer i et lokallag kan kun gjøres av lokallagets årsmøte.

Ved uenighet mellom et lokallag og styret i LOR angående lokallagets vedtekter, er det vedtaket til styret i LOR som skal gjelde fram til førstkommende årsmøte i LOR. Årsmøtet i LOR avgjør så saken med vanlig flertall, og etter at styret i LOR og lokallaget har lagt fram sitt syn på saken for årsmøtet.

Et lokallag skal ha en egen paragraf som sier hvilket geografisk område lokallaget dekker. Alle med bostedsadresse innen dette området kan bli medlemmer i lokallaget. Medlemmer som bor i geografiske områder der det ikke finnes lokallag står fritt til å velge å bli medlem i et eksisterende lokallag. Dette skal i så fall spesifiseres på kontingentgiro eller annen innbetaling av medlemskontingent. Om det opprettes lokallag i de områder slike medlemmer bor, skal disse tilhøre dette lokallaget.

Styret i LOR kan dele et lokallag eller utvide et lokallags opptaksområde når man mener at det er hensiktsmessig. Ved uenighet om deling eller utvidelse mellom styret i LOR og lokallaget, skal dette avgjøres av årsmøtet til LOR med vanlig flertall.

Alle lokallag skal være regisrert i Brønnøysundregistrene, slik at de har et eget organisasjonsnummer og en egen bankkonto. Et lokallag kan ikke ha en bankkonto som tilhører en privatperson.

Lokallagenes leder skal til enhver tid ha en oppdatert liste over sine medlemmer.

Ved oppløsning av et lokallag skal lagets midler tilfalle LOR. Ved oppløsning av et lokallag, skal LORs vedtekter om oppløsning følges.

Ovenstående mønstervedtekter skal synliggjøres i alle paragrafer i lokallagets vedtekter. Ut over det, kan lokallaget utvikle egne vedtekter.

 

§ 4. Årsmøtet.

Det høyeste organet i LOR er årsmøtet, som skal avholdes hvert år innen 15. april. Senest fem uker før årsmøtet skal skriftlig innkalling sendes alle medlemmer, inkludert støttemedlemmer. Denne innkallingen skal inneholde dato, sted og klokkeslett for årsmøtet, samt frist for innsending av innkomne forslag. Innkalling sendt elektronisk gjelder som skriftlig innkalling.

Forslag fra medlemmene skal være sendt styret i LOR senest to uker innen årsmøtet. Følgende sakspapirer fra styret til årsmøtet skal være tilgjengelig for alle medlemmer senest en uke før årsmøtet:

Styrets forslag til årsmelding.
Styrets forslag til revidert regnskap.
Styrets forslag til virksomhetsplan.
Styrets forslag til budsjett.
Innkomne forslag, med styrets innstilling til forslagene.

Frammøtte medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett i henhold til det som er nevnt under § 2. Medlemskap.

Medlemmer kan ikke møte med fullmaktsstemmer på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle i nevnte rekkefølge:

Valg av møteleder.

Valg av møtereferent.

Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen.

Valg av tellekorps på tre personer.

Styrets forslag til årsmelding.

Styrets forslag til regnskap.

Innkomne forslag, herunder størrelsen på kontingentene.

Styrets forslag til virksomhetsplan.

Styrets forslag til budsjett.

Valg av: Styreleder, nestleder, kasserer, sekretær, tre styremedlemmer og minst tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

Valg av tre representanter med personlige varamedlemmer til styret i Stiftelsen for romanifolkets / taternes kulturfond, pluss tre personer til stiftelsens årsmøte, Valg av tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen, valg av statsautorisert revisor. Alle de ovennevnte velges for ett år av gangen.

Medlemmer av valgkomiteen og revisor kan ikke sitte i LORs styre.

For å kunne velges til tillitsverv i LOR, må man ha vært medlem av organisasjonen i minst seks måneder. Dette gjelder både lokallag og hovedorganisasjon. Unntak kan gjøres ved oppstart av lokallag. Slike unntak skal meddeles styret i LOR.

Alle med tillitsverv i LOR skal underskrive på en personlig erklæring om at de er kjent med vedtektene til LOR og at de forplikter seg til å følge disse.

Denne erklæringen skal også inneholde en erklæring om at de ikke er tillitsvalgte i en annen romaniorganisasjon.

Når det gjelder representanter og deres personlige varamedlemmer til Stiftelsen for romanifolkets / taternes kulturfond, kan det heller ikke velges personer som er vanlige medlemmer i en annen romani- / taterorganisasjon. Det samme gjelder for valg av representantene til stiftelsens årsmøte.

 

§ 5. Styret.

Styret er LORs høyeste organ mellom årsmøtene og består av 7 styremedlemmer, og minst tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Styrets leder, nestleder, kasserer og sekretær velges direkte av årsmøtet.
Styret skal ha minst fire styremøter i året.
Alle styre- og varamedlemmer skal ha tilsendt innkalling og sakspapirer til styremøtene. Vararepresentantene kan møte på alle styremøter med tale- og forslagsrett og har stemmerett i den rekkefølge de er valgt, dersom det er forfall blant de ordinære styremedlemmene.

Styret kan oppnevne og oppløse arbeidsgrupper og utvalg etter behov.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Styrets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt i forhold til personsensitive opplysninger de får som tillitsvalgt i LOR. Dette gjelder også når de ikke lenger innehar tillitsverv. Brudd på denne taushetsplikten kan føre til suspensjon og eksklusjon.

 

§ 6. Suspensjon og eksklusjon.

Medlemmer som klart motarbeider formålsparagrafen til LOR, gir uttrykk for holdninger som er i strid med formålsparagrafen, eller på annen måte opptrer slik at det er til skade for LOR, kan suspenderes. Er medlemmet medlem i et lokallag, kan lokallaget suspendere medlemmet. Om ikke medlemmet er medlem av et lokallag, kan styret i LOR suspendere medlemmet. Om et lokallag suspenderer et medlem, skal lokallaget umiddelbart gi skriftlig beskjed om dette til styret i LOR, der det klart framgår hva som er årsaken til suspensjonen. En suspensjon skal tas opp på førstkommende styremøte i LOR. På dette møtet skal den suspenderte ha mulighet til å legge fram sitt syn på saken skriftlig eller ved personlig frammøte. Om det er et lokallag som har suspendert medlemmet, skal en representant fra lokallaget på samme måte ha mulighet til å legge fram lokallagets syn på saken. Det er styret i LOR som alltid fatter endelig vedtak om suspensjon, eller ei.

En suspensjon gjelder fram til førstkommende årsmøte i LOR. Suspensjoner skal alltid tas opp som eksklusjonssak på årsmøtet i LOR, som fatter endelig vedtak om eksklusjon eller ei med 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.

Et ekskludert medlem kan bli medlem av LOR igjen etter at det har gått to år etter eksklusjonen, men må  da søke skriftlig om det.

 

§ 7. Valgkomiteen.

Årsmøtet skal velge en valgkomite på tre personer og to varamedlemmer. Det skal være en geografisk spredning på valgkomiteens medlemmer.

Ingen av det på årsmøtet valgte styrets medlemmer eller varamedlemmer kan sitte i valgkomiteen.

Derimot kan den sittende valgkomiteen foreslå  ett eller flere av sine medlemmer til styreverv.

Det er styrets ansvar å sette valgkomiteen i arbeid. Valgkomiteen skal på årsmøtene til LOR legge fram sin innstilling på personer til følgende tillitsverv i LOR:

Styreleder, nestleder, kasserer / økonomiansvarlig, sekretær og tre styremedlemmer, samt minst tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

Valgkomiteen skal også legge fram sin innstilling på tre representanter til Stiftelsen for romanifolkets / taternes kulturfond, tre personlige vararepresentanter til disse og tre ekstra representanter til stiftelsens årsmøte.

Vider skal valgkomiteen legge fram forslag på ny valgkomite. Valgkomiteen kan foreslå gjenvalg av en eller flere av valgkomiteens medlemmer, så sant disse ikke er foreslått til styreverv.

Valgkomiteen skal også komme med forslag på møteleder og sekretær for årsmøtet og forslag på statsautorisert revisor. Forslaget på statsautorisert revisor skal være fattet i samråd med det sittende styret.

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte.

Styret i LOR kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret mener det er nødvendig, eller når minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det skriftlig. Tidsfrister for innkalling og sakspapirer følger det som gjelder for ordnært årsmøte.

Et ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som er årsak til innkallingen.

 

§ 9. Vedtektsendringer.

Endring av vedtektene til LOR kan kun gjøres av et årsmøte. All endring av vedtektene kan gjøres med vanlig flertall, med unntak for endring av formålsparagrafen, endringer i pragrafen om suspensjon og eksklusjon, endringer i paragrafen om oppløsning og endringer i denne paragrafen, som krever ¾ flertall av de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet, eller ekstraordinært årsmøte.

 

§ 10. Oppløsning.

Oppløsning av LOR kan kun skje på to på hverandre følgende ordinære årsmøter og med ¾ flertall på begge møtene. Disse to årsmøtene kan ikke legges til samme fylke. Om det fattes vedtak om oppløsning, skal de midler og eiendeler LOR har til egen disposisjon gå til en søsterorganisasjon i utlandet. Det er det årsmøtet som fatter vedtak om oppløsning som også fatter vedtak om hvilken søsterorganisasjon midlene skal tilfalle.

 

Årsmøtet vedtok at disse vedtektene gjøres gjeldende fra dags dato.