Vedtekter for lokalag Oslo/Akershus

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 20. mai 2009 i Oslo. 

 

§1. Formål

LOR Oslo Akershus er en medlems- og interesseorganisasjon for mennesker av romanislekt og andre i Oslo og Akershus som ønsker å arbeide til det beste for romanifolket. Personer i andre fylker enn Oslo og  Akershus kan også bli medlemmer, under forutsetning av at det ikke eksisterer et lokallag for LOR i disse fylkene.

Laget skal også ha sin oppmerksomhet rettet mot og gi støtte til andre minoriteter som utsettes for, eller har vært utsatt for overgrep.

 

LOR Oslo / Akershus er religiøst og partipolitisk uavhengig og bedriver sin virksomhet på demokrati og flertallsvilje. Respekt for det enkelte menneskets egenverdi er en grunnleggende bærebjelke for lagets virke.

 

Oppgaven til LOR Oslo / Akershus er å spre informasjon om romanifolket og dets kultur til både medlemmer og storsamfunn, kjempe for romanifolkets interesser i forhold til myndigheter og fagpersonell innen det geografiske området foreningen har sitt virke og tilrettelegge for sosiale aktiviteter for lagets medlemmer.

 

LOR Oslo / Akershus garanterer medlemmenes anonymitet, slik at medlemskartoteket er konfidensielt.

 

Alle arrangementer i regi av LOR Oslo / Akershus skal være rusfrie.

 

§2. Medlemskap

Alle som sier seg enige i ovenstående formålsparagraf kan bli medlemmer.

 

LOR Oslo / Akershus har følgende medlemskap:

Enkeltmedlemskap. For personer over 18 år. 1 stemme på årsmøtet i laget.

Familiemedlemskap. To stemmer på lagets årsmøte og medlemsmøter. Det skal angis ved kontingentinnbetalingen hvilke to personlige stemmer dette gjelder. Et familiemedlemskap kan telle fra to eller flere medlemmer i samme familie.

Støttemedlemskap. Støttemedlemmer har kun talerett på foreningens årsmøte og medlemsmøter. Et støttemedlem kan ikke inneha tillitsverv i laget.

Årsmøtet til LOR sentralt fastsetter kontingent for de ulike medlemskategoriene.

 

Et medlem må ha betalt sin kontingent senest en uke innen årsmøtet for å ha stemmerett på årsmøtet.

 

Når det gjelder inn- og utmeldinger, samt suspensjoner og eksklusjoner, gjelder vedtektene til LOR sentralt.

 

§3. Årsmøtet

Årsmøtet er det høyeste organet i LOR Oslo / Akershus, og skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Senest tre uker før årsmøtet skal skriftlig innkalling sendes alle medlemmer, inklusive støttemedlemmene. Innkallingen skal inneholde dato, sted og klokkeslett for årsmøtet, samt frist for innsending av forslag. Innkalling sendt elektronisk gjelder som skriftlig innkalling.

Følgende sakspapirer fra styret til årsmøtet skal være tilgjengelige for alle medlemmer senest en uke før årsmøtet:

Styrets forslag til årsmelding.

Styrets forslag til revidert regnskap.

Styrets forslag til virksomhetsplan.

Styrets forslag til budsjett.

Innkomne forslag, med styrets innstilling til disse.

 

Årsmøtet skal behandle i nevnte rekkefølge:

  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av møtereferent.
  3. Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen.
  4. Valg av tellekorps på tre personer.
  5. Styrets forslag til årsmelding.
  6. Styrets forslag til revidert regnskap.
  7. Innkomne forslag.
  8. Styrets forslag til virksomhetsplan.
  9. Styrets forslag til budsjett.
  10. Valg av: Styreleder, nestleder, kasserer og sekretær, 1 styremedlem og to vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Valg av valgkomite på tre personer. Disse kan ikke sitte i styret.

Valg av revisor. Denne kan ikke sitte i styret. Alle de ovennevnte velges for ett år av gangen.

 

Personer som har noen form for tillitsverv i andre romaniorganisasjoner eller -foreninger som ikke er en del av LOR, kan ikke velges til noen av de ovennevnte tillitsvervene.

Ingen medlemmer kan møte med fullmaktsstemmer på årsmøtet. Dette gjelder også familiemedlemmer.

 

§ 4. Styret

Styret er lagets høyeste organ mellom årsmøtene og består av 5 styremedlemmer og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge, der alle skal være valgt på årsmøtet.

Senest fire uker etter avholdt årsmøte skal oversikt over det nye styret, årsmelding, regnskap, budsjett, virksomhetsplan og referat fra årsmøtet sendes til styret i LOR.

Ved ekstraordinære årsmøter, skal referat fra dette møtet sendes styret i LOR senest fire uker etter avholdt møte.

Styret skal ha minst tre styremøter i året.

Alle styre- og varamedlemmer skal ha tilsendt innkalling og sakspapirer til styremøtene.

Vararepresentantene kan møte på alle styremøter med tale- og forslagsrett og har stemmerett i den rekkefølge de er valgt, dersom det er forfall blant de ordinære styremedlemmene.

Styret kan oppnevne og oppløse arbeidsgrupper og utvalg etter behov.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Ved forespørsel, skal styret i LOR ha tilgant til disse protokollene

Styrets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt i forhold til personsensitive opplysninger de får som tillitsvalgte i laget. Dette gjelder også når de ikke lenger innehar tillitsverv. Brudd på denne taushetsplikten skal meddeles LOR, som fatter vedtak om eventuell suspensjon.

 

§ 5. Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer av laget som klart motarbeider formålsparagrafen til LOR, gir klart uttrykk for holdninger som er i strid med formålsparagrafen, eller på annen måte opptrer slik at det er til skade for LOR eller lokallaget, kan suspenderes av lokallaget, eller av styret i lokallaget. En slik suspensjon skal umiddelbart meddeles styret i LOR, som skal behandle suspensjonen i henhold til sine vedtekter. 

Eksklusjoner kan kun gjøres av årsmøtet i LOR, og i henhold til LORS vedtekter.

§6. Ekstraordinært årsmøte

Styret i laget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret mener det er nødvendig, eller når minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det skriftlig. Tidsfrister for innkalling og sakspapirer følger det som gjelder for ordninært årsmøte.

Et ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som er årsak til innkallingen.

 

§7. Vedtektsendringer

Endringer av lokallagets vedtekter kan kun gjøres av lagets årsmøte. Laget kan ikke endre de deler av formålsparagrafen som er lik formålsparagrafen til LOR.

Alle endringer gjøres med vanlig flertall, med unntak for endringer i paragrafen om oppløsning som krever ¾ flertall av de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet, eller på ekstraordinært årsmøte.

Alle vedtektsendringer som gjøres av laget, skal det umiddelbart gis beskjed om til styret i LOR, som må godkjenne endringen for at den skal være gyldig. Uenighet om dette mellom laget og styret i LOR, skal avgjøres av årsmøtet i LOR.

Der ikke annet er angitt i disse vedtektene, gjelder vedtektene til LOR.

 

§ 8. Oppløsning

Oppløsning kan kun skje på to på hverandre følgende ordinære årsmøter og med ¾ flertall på begge årsmøtene.

Om det fattes vedtak om oppløsning, skal de midler og eiendeler laget har til egen disposisjon tilfalle LOR.