Avd. Agder

1_24082008918

Dekker fylkene Aust-Agder og Vest-Agder.


LOKAL-LAGENE I LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET.

Pr 2021 har vi kun et aktivt lokal-lag i LOR. Det er LOR – Agder. Men det er til gjengjeld et meget aktivt lokallag.

Det er selvfølgelig beklagelig at vi ikke har flere aktive lokale avdelinger, slik vi hadde før. Men det er flere grunner til at det er blitt slik.

For å kunne ha et aktivt lokal-lag er man nødt til å ha noen lokale entusiaster som er villig til å drifte lokallaget og sitte i styre og stell der. Og man må også ha en medlemsmasse som er interessert i å støtte opp om lokallagets aktiviteter.

Tiden før og etter 2015 var en periode som var preget av mye uro og konflikter.

Det hele toppet seg i tiden etter at NOU-2015-7 blei lagt fram under stor festivitas i Oslo. Under høringsrunden, rundt i landet, arrangert av KMD, (Kommunal – og moderniseringsdepartementet), blei det virkelig ille. Og det er sikkert mange grunner og meninger om hvorfor det blei slik. Men konsekvensene av det hele blei ganske ille for hele det organiserte miljøet hos romanifolket. 4 aktive landsdekkende foreninger blei redusert til 2 og medlemstallene raste hos de som blei igjen. Mange var direkte skremt over konfliktnivået og ville ikke være en del av det som da skjedde. Dette fikk også store konsekvenser for lokal-lagene våre og etter hvert var det kun LOR – Agder som det fortsatt var drift i.

Heldigvis har LOR – Agder vist seg å være svært levedyktig og er i dag en meget viktig del av LOR. LOR- sentralt og LOR – Agder samarbeider meget tett og LOR – Agder stiller alltid opp og bidrar når vi har aktiviteter på Sørlandet. I tillegg har de en rekke aktiviteter og samlinger for lokallaget, gjennom året.

Som regel finner disse sted i Mandal eller i Søgne, Kristiansand.

I den senere tid har vi merket en gledelig og positiv trend der medlemsmassen sakte men sikkert er stigende. Spesielt gledelig er det at vi også har fått en del aktive og interesserte medlemmer av den yngre garde.

Vi håper denne trenden vil fortsette og at det også vil komme på banen folk i andre deler av landet som er interessert i å starte opp med lokallag. LOR – sentralt vil selvfølgelig være med og støtte og bidra til at dette kan skje på en god og riktig måte. Man kan alle trenge litt drahjelp i begynnelsen.


STYRET I LOR-AGDER 2020-2021.

Leder: Tommi Simonsen (tlf 90134984)

Nestleder: May-Britt Simonsen

Kasserer: Tommi Simonsen

Styremedlem: May-Lill Ljosdal

Styremedlem: Britt Elin Brattebø

Styremedlem: Geir Oven Friberg

Vara: Lars Harstad